Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.popcornrecords.pl

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Serwisu, zasady ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących Użytkownikom Serwisu praw w tym zakresie, w  związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Serwis.

Administratorem danych osobowych przekazanych za pomocą funkcji Serwisu jest Popcorn Records sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 33, lok. 13, 00-029 Warszawa. KRS 0000859375 (dalej: „Administrator”).

Dane Użytkowników Serwisu są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Podstawa prawna i zasady przetwarzania danych

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika Serwisu na zasadzie pełnej dobrowolności oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w Serwisie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Klienta na przetwarzanie tych danych, udzielana poprzez wprowadzenie danych w formularzach udostępnionych w Serwisie. Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.
Podstawą przetwarzania przez Administratora adresu e-mail oraz numeru telefonu Użytkownika Serwisu w celu realizacji zamówienia złożonego przez niego w Serwisie, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda udzielana przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Serwisu.
Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Użytkownika Serwisu zakupu towarów w Serwisie, w tym składania przez Klienta Zamówień, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Użytkownika Serwisu. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.

Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników Serwisu oraz dane zbierane automatycznie dotyczące sposobu korzystania z Serwisu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Serwisu oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw osób, których dane dotyczą.

Dane przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków podatkowych i rachunkowych, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.

Dane niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

Cel i zakres zbierania danych

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu zamówienia produktu oferowanego w Serwisie.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Użytkownik Serwisu podaje następujące dane osobowe w trakcie dokonywania zakupów produktów lub usług dostępnych w Serwisie: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane dotyczące metody dostawy i płatności, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji Umowy. Dane osobowe Użytkownika Serwisu będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania Zamówień, realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy.

Użytkownik Serwisu może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie przyjąć Zamówienia lub nie być w stanie wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług mogących pojawić się w Serwisie, Użytkownik Serwisu może być poproszony o podanie dodatkowych danych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach Serwisu.

Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników Serwisu przez Administratora:
• składanie Zamówień,
• zawarcie i realizacja Umowy,
• rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,
• bieżący kontakt związany ze złożonymi Zamówieniami lub zawartymi Umowami,
• realizacja działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie tradycyjnej).

Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:
• pracownicy oraz współpracownicy Administratora,
• podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
• w przypadku Użytkownika Serwisu, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub do paczkomatu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika Serwisu wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Użytkownikiem Serwisu Umowę, w celu należytej realizacji takiej Umowy,
• w przypadku Użytkownika Serwisu, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika Serwisu, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności (PayPal, DotPay), bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Klientem Umowę, w celu należytej realizacji takiej Umowy,
firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu ich przechowywania, realizacji kampanii handlowych dla utrzymania relacji z Klientami w imieniu Administratora lub partnerów handlowych Administratora

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych.

Administrator zapewnia Użytkownikowi Serwisu na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania.

Dane osobowe nie będą sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.

Sposoby zbierania danych osobowych
Serwis pozyskuje dane o Użytkownikach Serwisu w następujący sposób:
poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
• w sposób automatyczny poprzez dane informatyczne.

W sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące wizyty na stronie internetowej, w szczególności:
• adres IP,
• rodzaj systemu operacyjnego,
• rodzaj/typ przeglądarki.

Sama wizyta w Serwisie nie wymaga podania żadnych innych informacji, ani danych osobowych.
W czasie odwiedzin Serwisu w sposób automatyczny zbierane są niektóre dane osobowe poprzez pliki cookies (ciasteczka).

Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
• umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;
• rozpoznania użytkownika podczas kolejnej wizyty w Serwisie, aby zachować jego preferowane ustawienia (np. sposób płatności, sposób dostawy itp.);
• lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.

Dokonywanie zakupów poprzez Serwis wymaga korzystania z plików cookies „sesyjnych“ i „stałych“. Ograniczenie stosowania plików cookies przez osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Administrator używa:
• plików „cookies sesyjnych“: nie pozostają one na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu. W momencie opuszczenia sesji są one automatycznie kasowane. Dzięki informacjom w nich zawartym Administrator może analizować informacje dotyczące zachowań Użytkownika Serwisu na stronie i strukturę strony w celu optymalizacji Serwisu i poprawy jego użyteczności;
• pliki „cookies stałe“: są przechowywane przez czas określony w parametrach plików, o ile wcześniej Użytkownik Serwisu nie usunie ich automatycznie, a po tym czasie zostają automatycznie wykasowane. Usunięcie plików cookies stałych jest możliwe pod warunkiem, że przeglądarka używana przez Użytkownika Serwisu daje taką możliwość. W celu zablokowania plików Cookies należy wybrać odpowiednie ustawienia przeglądarce internetowej.

W związku z prowadzeniem Serwisu Administrator korzysta z usług:
• Woo Commerce oferowanej przez serwis WordPress (Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.)
• Google Analytics (oferowanej przez Google Inc.)
• Google AdWords (oferowanej przez Google Inc.)
• Facebook (oferowanej przez Facebook Ireland Ltd.)
• Mailchimp (oferowanej przez The Rocket Science Group, LLC)
• PayPal (oferowanej przez PayPal Holdings, Inc.)
• Dotpay (oferowanej przez Dotpay sp. z o.o.).

Z powyższych usług Administrator korzysta m.in. w celu analizy w jaki sposób użytkownik zachowuje się w Serwisie, zapewnienia funkcjonalności związanymi z płatnościami elektronicznymi, zapewnienia możliwości składania zamówien na produkty oferowane w sklepie. Spółki wskazane w ustępie poprzedzającym wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego z Serwisu. Dodatkowo Google Analytics gromadzi także adresy IP, by zapewniać bezpieczne korzystanie z usługi oraz w celu rozpoznania z jakich krajów, regionów i miast pochodzą użytkownicy (geolokalizacja według IP).

Użytkownicy Serwisu mogą wyłączyć wszystkie pliki cookie lub usunąć wybrane z nich przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Jednakże w takim przypadku użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji serwisu.

Postanowienia końcowe
Do danych przesłanych w formularzach przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie.

Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu następuje poprzez wysłanie wiadomości e-maila na adres [email protected] lub  poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 789 315 306. 

Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika Serwisu nie będą więcej przetwarzane w celach przez niego wskazanych. Zmianę lub uzupełnienie danych osobowych Użytkownik Serwisu może przeprowadzić poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku na adres [email protected]  

Użytkownik Serwisu ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

Użytkownik Serwisu w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.